زیر موضوعات • video pic
 • عنوان: آموزش گیتار فلامنکو‬‎ پارت15

 • توضیحات: آموزش گیتار فلامینکو
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (801)     مدت زمان: (00:16:49}     بارگذاری شد: 28-06-14
 • برچسب ها: گیتار-گیتارفلامنکو
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش گیتار فلامینکو پارت14

 • توضیحات: آموزش گیتار فلامینکو
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (443)     مدت زمان: (00:16:49}     بارگذاری شد: 28-06-14
 • برچسب ها: گیتار-گیتارفلامنکو
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش گیتار فلامینکو پارت13

 • توضیحات: آموزش گیتار فلامینکو
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (440)     مدت زمان: (00:16:49}     بارگذاری شد: 28-06-14
 • برچسب ها: گیتار-گیتارفلامنکو
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش گیتار فلامینکو پارت12

 • توضیحات: آموزش گیتار فلامینکو
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (438)     مدت زمان: (00:16:49}     بارگذاری شد: 28-06-14
 • برچسب ها: گیتار-گیتارفلامنکو
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش گیتار فلامنکو‬‎ پارت11

 • توضیحات: آموزش گیتار فلامینکو
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (516)     مدت زمان: (00:16:49}     بارگذاری شد: 28-06-14
 • برچسب ها: گیتار - گیتار فلامنکو
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش گیتار فلامنکو‬‎ پارت10

 • توضیحات: آموزش گیتار فلامینکو
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (551)     مدت زمان: (00:16:49}     بارگذاری شد: 28-06-14
 • برچسب ها: گیتار - گیتار فلامنکو
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش گیتار فلامنکو‬‎ پارت9

 • توضیحات: آموزش گیتار فلامینکو
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (521)     مدت زمان: (00:16:49}     بارگذاری شد: 28-06-14
 • برچسب ها: گیتار - گیتار فلامنکو
 • نظرات - پاسخ: (0)
 • video pic
 • عنوان: آموزش گیتار فلامنکو‬‎ پارت8

 • توضیحات: آموزش گیتار فلامینکو
 • امتیاز:   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (472)     مدت زمان: (00:15:36}     بارگذاری شد: 28-06-14
 • برچسب ها: گیتار - گیتار فلامنکو
 • نظرات - پاسخ: (0) 

Powered by PHPmotion - Free Video Script